МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Покана за свикване на общо събрание 28.01.2019 год.

На основание чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание , което да се проведе на 28.01.2019 г. от 18:30 ч.

Дневен ред

Уважаеми потенциални бенефициенти УДЪЛЖАВА СЕ срока за кандидатстване  по Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за ВОМР посредством процедура чрез подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.053 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Подмярка 7. 2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия"както следва:

Първи прием:
Начален срок: 30. 07. 2018
Краен срок: 19. 11. 2018 г. 17.00 часа.

Заповед за удължаване срока за кандидатстване
Протокол на УС

На основание чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 25.09.2018 г. от 09:00 ч. на адрес: гр. Котел, ул. Изворска № 21, ет. 2,
дневен ред

След провеждане на конкурс за избор на външни оценители на проекти, МИГ-Котел, Сунгурларе и Върбица избра външни оценители на проекти, които да участват в комисии за избор на проекти към СВОМР.

Свържете се с нас