МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Съобщение до бенефициенти по подмярка 7.2

Уважаеми потенциални бенефициенти УДЪЛЖАВА СЕ срока за кандидатстване  по Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за ВОМР посредством процедура чрез подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.053 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Подмярка 7. 2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия"както следва:

Първи прием:
Начален срок: 30. 07. 2018
Краен срок: 19. 11. 2018 г. 17.00 часа.

Заповед за удължаване срока за кандидатстване
Протокол на УС

На основание чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 25.09.2018 г. от 09:00 ч. на адрес: гр. Котел, ул. Изворска № 21, ет. 2,
дневен ред

След провеждане на конкурс за избор на външни оценители на проекти, МИГ-Котел, Сунгурларе и Върбица избра външни оценители на проекти, които да участват в комисии за избор на проекти към СВОМР.

На основание чл. 34, ал. 3 от Устава  на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 19.12.2017 г. от 17:00 ч. на адрес: гр. Котел, обл. Сливен, ул. «Изворска» №  21, ет. 2, при следния Дневен ред:

1) Одобрение и гласуване на Промяна в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно Развитие (СВОМР).
2)
Актуализация на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.
3) Приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението по СВОМР Подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие» 
4) Други.

Съгласно чл.35, ал. 1 от Устава,  общото събрание  е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО или техни пълномощници. Чл. 35, ал. 2 ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.

 

Румен Стоилов
Председател УС /П/

 

Свържете се с нас