МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Отговори на зададени въпроси по процедура  BG06RDNP001-19.063
Отговори на зададени въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.063 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”
въпроси и отговори 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, обявява прием на проектни предложения по мярка „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ от Стратегията за ВОМР посредством процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.026 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“

Начало на приема : 26.07.2018 г.

Краен срок 26.10.2018 г., 17.00 часа. 

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Условия за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, обявява прием на проектни предложения по подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»от Стратегията за ВОМР посредством процедура чрез подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.063 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

Първи прием:

Начален срок: 30. 07. 2018

Краен срок: 30. 10. 2018 г. 17.00 часа.

Втори и всеки следващ прием – при наличие на остатъчни средства след първи и всеки следващ прием

Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начален срок: 13. 02. 2019

Краен срок: 13. 05. 2019 г. 17.00 часа.

Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием:

Начален срок: 26.08. 2019

Краен срок: 26. 11. 2019 г. 17.00 часа.

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Условия за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, обявява прием на проектни предложения по Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за ВОМР посредством процедура чрез подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.053МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Подмярка 7. 2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия"

Първи прием:

Начален срок: 30. 07. 2018

Краен срок: 19. 11. 2018 г. 17.00 часа.

Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начален срок: 13. 02. 2019

Краен срок: 13. 05. 2019 г. 17.00 часа.

Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием:

Начален срок: 26.08. 2019

Краен срок: 26. 11. 2019 г. 17.00 часа. Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Условия за изпълнение

6. Заповед за удължаване срока на кандидатстване

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

 

Свържете се с нас