МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Регистър на подадените проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.063"МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"
регистър

Свържете се с нас