МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Процедура BG05M9OP001-1.034 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Достъп до заетост и обучения"


Списък за отхвърляне по време на оценка на проектни предложения

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на резервни проектни предложения

-------------------------------------------------- ----------------

Процедура  BG06RDNP001-19.053 МИГ Котел, Сунгурларе и "Подкрепа за инвестиции, привлечени, подобни или увеличени за всички видове инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестявания на енергия"


Списък за отхвърляне по време на оценка на проектни предложения

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на резервни проектни предложения

-------------------------------------------------- ----------------

Процедура  BG06RDNP001-19.063 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“


Списък на одобрени проектни предложения

Списък на отхранени проектни предложения

Списък на резервни проектни предложения

Решения на КППП 

-------------------------------------------------- ----------------

Процедура  BG16RFOP002-2.026 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“


Списък за отхвърляне по време на оценка на проектни предложения

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на резервни проектни предложения 

-------------------------------------------------- ----------------

При редактиране на срока на представяне на предложенията, при условие че се направи оценка на предложенията по проекта. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, публикувани на Единния информационен портал.
www.eufunds.bg/images/ВОМР

Минимални изисквания по чл. 41 от ПМС 161 одобрени

Свържете се с нас