МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

МИГ  е заявил, че  спазва минималните изисквания при реда за оценка на проектни предложения, утвърдени от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, публикувани на Единния информационен портал.
www.eufunds.bg/images/ВОМР

Минимални изисквания по чл. 41 от ПМС  161 одобрени

Свържете се с нас