МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Процедура МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица BG05M9OP001-2.070 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”


Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък с резервните проектни предложения

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения

-------------------------------------------------- ----------------

Процедура МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „BG05M9OP001-2.069 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“


Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък с резервните проектни предложения

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения

-------------------------------------------------- ----------------

Процедура BG06RDNP001-19.245 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“


Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък с резервните проектни предложения

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения

-------------------------------------------------- ----------------

Процедура BG16RFOP002-2.037 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ"


Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък с резервните проектни предложения

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения

-------------------------------------------------- ----------------

Процедура BG06RDNP001-19.063 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ втори прием


Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на недопуснати до ТФО проектни предложения

Списък на неодобрени за финансиране проектни предложения

Списък на резервни проектни предложения

-------------------------------------------------- ----------------

Процедура BG05M9OP001-1.034 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Достъп до заетост и обучения"


Списък за отхвърляне по време на оценка на проектни предложения

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на резервни проектни предложения

-------------------------------------------------- ----------------

Процедура  BG06RDNP001-19.053 МИГ Котел, Сунгурларе и "Подкрепа за инвестиции, привлечени, подобни или увеличени за всички видове инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестявания на енергия"


Списък за отхвърляне по време на оценка на проектни предложения

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на резервни проектни предложения

-------------------------------------------------- ----------------

Процедура  BG06RDNP001-19.063 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“


Списък на одобрени проектни предложения

Списък на отхранени проектни предложения

Списък на резервни проектни предложения

Решения на КППП 

-------------------------------------------------- ----------------

Процедура  BG16RFOP002-2.026 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“


Списък за отхвърляне по време на оценка на проектни предложения

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на резервни проектни предложения 

-------------------------------------------------- ----------------

При редактиране на срока на представяне на предложенията, при условие че се направи оценка на предложенията по проекта. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, публикувани на Единния информационен портал.
www.eufunds.bg/images/ВОМР

Минимални изисквания по чл. 41 от ПМС 161 одобрени

Свържете се с нас