МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Сдружение "МИГ- Котел, Сунгурларе и Върбица" кани всички заинтересовани лица - малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, общини, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, квартални съвети, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти и др.на информационни СРЕЩИ за представяне на възможностите за кандидатстване по мерки от СВОМР за прием 2018 г. , в частност:

подмярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" срок за кандидатстване до 30.10.2018 г.

мярка 001 - 2 "Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ" срок за кандидатстване 26.10.2018 г.

Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ срок за кандидатстване 30.10.2018 г.

График срещи:

1. с. Ябланово, община Котел - 04.09.2018 г. от 11:30 часа, салон на Читалище; 

2. с. Тича, община Котел - 05. 09. 2018 г. от 10:00 часа, салон на Читалище;

3. с. Филаретово, община Котел от - 07.09.2018 г. от 15:00 часа, салон на Читалище;

4. гр. Сунгурларе - 03.09.2018 г. от 11:30 часа зала общински съвет;

5. гр. Върбица - 30.08.2018 г. от 11:30 часа зала общински съвет;

6. гр. Котел - 29.08.2018 г. от 11:00 часа, офис на МИГ, ул. Изворска № 21, ет. 2.

Свържете се с нас