МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Административен договор № 50-19/ 22. 06. 2022 г.

Договор № BG06RDNP001-19.355-0015

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

 

Бенефициент: СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“

Партньор:  СНЦ "МИГ Долни чифлик и Бяла"

 

Начало: 26. 06. 2022 г.

Продължителност: 18 месеца

 

Безвъзмездната финансова помощ по проекта (100 % безвъзмездно финансиране)  - 195 575.68 лева.

Безвъзмездната финансова помощ за МИГ "Котел, Сунгурларе и Върбица"(100 % безвъзмездно финансиране)  - 97 788,96 лева.

 

Място на изпълнение на проекта:

територията на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“

територията на  СНЦ "МИГ Долни чифлик и Бяла"

Свържете се с нас