МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Уважаеми потенциални бенефициенти УДЪЛЖАВА СЕ срока за кандидатстване  по Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за ВОМР посредством процедура чрез подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.053 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Подмярка 7. 2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия"както следва:

Първи прием:
Начален срок: 30. 07. 2018
Краен срок: 19. 11. 2018 г. 17.00 часа.

Заповед за удължаване срока за кандидатстване
Протокол на УС

Свържете се с нас