МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

На основание чл. 34, ал. 3 от Устава  на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 19.12.2017 г. от 17:00 ч. на адрес: гр. Котел, обл. Сливен, ул. «Изворска» №  21, ет. 2, при следния Дневен ред:

1) Одобрение и гласуване на Промяна в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно Развитие (СВОМР).
2)
Актуализация на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.
3) Приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението по СВОМР Подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие» 
4) Други.

Съгласно чл.35, ал. 1 от Устава,  общото събрание  е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО или техни пълномощници. Чл. 35, ал. 2 ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.

 

Румен Стоилов
Председател УС /П/

 

Свържете се с нас