МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА кани всички заинтересовани лица - малък и среден  бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, общини, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, квартални съвети, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти по Програма за развитие на селските райони по различни мерки и други оперативни програми на  информационни СРЕЩИ за представяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ - Котел, Сунгурларе и Върбица и възможностите за кандидатстване.

 

Срещите  ще се проведат по график, както следва:

 

27. 11. 2017 г. от 17 : 30 часа в Читалище с. Съединение, община Сунгурларе;

27.11. 2017 г. от 15 : 00 часа в Читалище с. Лозарево, община Сунгурларе;

28. 11. 2017 г. от 17 : 30 часа в Ритуална зала с. Манолич, община Сунгурларе;

28. 11. 2017 г. от 10  : 00 часа Читалище с. Ябланово, община Котел;

29. 11. 2017 г. от 10:00 часа Читалище с. Тича, община Котел;

29. 11. 2017 г. от 15:00 часа гр. Котел, ул. Изворска 21/ офис на МИГ/

30. 11. 2017 г. от 11: 00 часа гр. Върбица, Читалищен салон.

 

Срещата се организира съгласно Споразумение  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие РД 50 – 194/ 29. 11. 2016 и заповед № РД 09-717 от 26.09.2016 г. на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Свържете се с нас