МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

07September

Проведено Общо събрание на СНЦ МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица на 15.08.2017

На 15.08.2017 г. от 11:00 часа се проведе Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица.

На заседанието бе приета промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружението. Одобрена бе промяна в максималния размер на общите допустими разходи за проект по мярка 4. 1. „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“, мярка 4. 2. «Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти» и по мярка 6. 4 „Подкрепа за инвестиции в усвояването и развитието на неселскостопански дейности“. Приет бе нов максимален размер на общите допустими разходи за проект:

по мярка 4. 1. „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ – 150 000 лева; мярка 4. 2. «Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти» - 180 000 лева; по мярка 6. 4 „Подкрепа за инвестиции в усвояването и развитието на неселскостопански дейности“ – 180 000 лева.

Приета бе актуализираната Индикативната годишна програма за 2017 година.

Приета бе Индикативната годишна програма за 2018 година.

Освободен от Управителния съвет на Сдружението и от Общото събрание досегашният член „ЕТ „Гериша – Мехмед Копук“, с. Манолич, Община Сунгурларе, Сектор: Стопански сектор с представител Мехмед Халил Копук, подал заявление за напускане.

На негово място Общото събрание прие за член на ОС: Сабрие Копук, представител на ЕТ „Кереме Шабан Копук – 2005”, седалище с. Манолич, община Сунгурларе, стопански сектор. Същата бе приета и за член на УС. Общото събрание на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” одобри Поканата за участие в конкурс и Вътрешни правила за избор и подбор на външни експерти – оценители на проекти по СВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” и задължи Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” да предприеме всички необходими действия за провеждане на конкурс за избор свъншни експерти – оценители на проекти по СВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”.

Присъстващите бяха информирани за дейностите, изпълнявани от екипа на МИГ, финансовото състояние на Сдружението и причините за забавяне прилагането на стратегията за ВОМР.

Информираме всички заинтересовани, че поради независещи от „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” причини и обстоятелства има забава в процеса на прилагане на одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие. Забавянето е най-вече по отношение на очакваното обявяване на приеми за финансиране на проектни предложения по отделните мерки, но и в провеждането на свързаните с това дейности –информационни срещи, семинари и обучения.

Към настоящия момент не е възможно публикуване на Насоки за кандидатстване и обявяване на прием на заявления за финансово подпомагане на проекти, тъй като на национално ниво все още текат процедури по изменение на нормативната уредба, разработват се указания от Управляващия орган на ПРСР (МЗХГ), вкл. по отношение на приложимите режими за държавни помощи по мерки, финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

С очакваното изменение в нормативната база, ще бъдат въведени и нови изисквания за кандидатстване, като проектните предложения по всички мерки ще бъдат подавани и оценявани по електронен път в ИСУН 2020.

Междувременно потенциалните кандидати по Стратегията могат да получават в офиса на МИГ консултации във връзка с възможностите за финансиране на инвестиционни проектни предложения за земеделски, неземеделски и обществени дейности на територията на община Разлог, както и съвети по отношение на етапите и необходимите документи в процеса на подготовка на проектно предложение и бизнес план.

Офисът на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ се намира на адрес: гр. Котел, ул. „Изворска” № 21, ет. 2

Свържете се с нас