МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

06August

ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица”, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ "МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица” обявява процедура за прием на проектни предложения № BG16RFOP002-2.026 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ с краен срок за кандидатстване 26.10.2018 г., 17: 00 часа.

 СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ получи Указание от Управляващия орган на ОП РЧР 2014- 2020 /Изх. № РД 50-194/7  във връзка с  мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие:

  1. мярка 001 - 3 ОПРЧР „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“;
  2. мярка 001 - 4 ОПРЧР „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”;
  3. мярка 002 -1 ОПРЧР  „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”

В групата на допустимите получатели не попадат социални партньори и  центрове за информация и професионално ориентиране, тъй като същите не са включени в Указанията на УО на ОП РЧР 2014 – 2020.

СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ сключи допълнително споразумение № РД 50-194/08. 02. 2018 г.за промени в одобрената стратегия за Водено от общностите местно развитие. Актуализира се максималният размер на общите допустими разходи за проект по следните мерки: по мярка 4. 1. „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“, по мярка 4. 2. «Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти»  и по мярка 6. 4 „Подкрепа за инвестиции в усвояването и развитието на неселскостопански дейности“. Промените са обусловени от:

1. необходимост от привеждане на СВОМР на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ към разпоредбите на  ПМС № 161 от 4 юли 2016 година за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие” за периода 2014-2020 г., НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Регламент (ЕС) №1305/2013 на Европейският парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) No 1698/2005 на Съвета.

2. Постигане на заложените Индикатори за цялостното прилагане на СВОМР и индикаторите по съответните мерки.

След подписването на допълнителното споразумение максималният размер на общите допустими разходи е:

  1. по мярка 4. 1. „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ -  150 000 лева;
  2. по мярка 4. 2. «Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти» - 180 000 лева;
  3. по мярка 6. 4 „Подкрепа за инвестиции в усвояването и развитието на неселскостопански дейности“ - 180 000лева.

Свържете се с нас