МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

30May

„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Насърчаване на социалното...

МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.069 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост “

Целите на процедурата са:
Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост;
Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;
Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“.

Кой може да кандидатства:

социални предприятия;
общини - Котел, Сунгурларе, Върбица
неправителствени организации

Специализирано предприятие на хора с увреждания;
Кооперация на хора с увреждания;
Работодатели
Доставчици на социални услуги

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост.

Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество
Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.
Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания
Оборудване и адаптиране на работни места.

Подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика.
Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.
Предоставяне на подкрепа заетост чрез наемане на наставници.
Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната икономика.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg: и https://mig-ks.com

Период за прием:

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2019 г. 17.30 часа

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

МИГ „Котел, Сунгурларе, Върбица“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.070 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ ”Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ на ОП РЧР.Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Направление 1: „Подобряване достъпа до заетост”

Направление 2: „Подобряване достъпа до образование”

Направление 3: „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”

Направление 4: „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и https://mig-ks.com

Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения, както следва:

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2019 г., 17:00 часа. 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

Сдружение "МИГ- Котел, Сунгурларе и Върбица" кани всички заинтересовани лица - малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, общини, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, квартални съвети, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти и др.на информационни СРЕЩИ за представяне на възможностите за кандидатстване по мерки от СВОМР за прием 2018 г. , в частност:

подмярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" срок за кандидатстване до 30.10.2018 г.

мярка 001 - 2 "Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ" срок за кандидатстване 26.10.2018 г.

Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ срок за кандидатстване 30.10.2018 г.

График срещи:

1. с. Ябланово, община Котел - 04.09.2018 г. от 11:30 часа, салон на Читалище; 

2. с. Тича, община Котел - 05. 09. 2018 г. от 10:00 часа, салон на Читалище;

3. с. Филаретово, община Котел от - 07.09.2018 г. от 15:00 часа, салон на Читалище;

4. гр. Сунгурларе - 03.09.2018 г. от 11:30 часа зала общински съвет;

5. гр. Върбица - 30.08.2018 г. от 11:30 часа зала общински съвет;

6. гр. Котел - 29.08.2018 г. от 11:00 часа, офис на МИГ, ул. Изворска № 21, ет. 2.

Свържете се с нас