МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 ОБЯВА Сдружение „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР мярка 001-4 - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции” от стратегията за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.076 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”.

изтегли пълния текст на новината

Свържете се с нас