МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

„МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица”, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001--1.071„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ -„Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“.

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 4 „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ и Специфична цел 6 „Подобряване на условията за устойчива и качествена заетост на жителите на територията на МИГ“.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.

Целта на мярката е увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и/или наети лица от всички възрастови групи, както регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“, така и в заетост при работодател чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди. Мярката е насочена към подпомагане на незаети лица и насърчаване към самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-малки и средни предприятия.

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране и задължителни за включване всяка от следните дейности:

  1. Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
  2. Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;
  3. Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост;
  4. Предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса.

Общ бюджет на процедурата:  100 000,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и  https://mig-ks.com.

Краен срок за представяне на предложенията: 05.08. 2019 г., 17.30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

Свържете се с нас