МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощBG05M9OP001-1.076 - МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”..

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1на ОП РЧР „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“и Инвестиционен приоритет 6: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции и Инвестиционен приоритет 3 от СВОМР: Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване на възможности за развитие на територията на МИГ.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова;
 2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
 3. Осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите;
 4. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;
 5. Разработването и внедряване на системи за съобразено с нуждите на работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за качество;
 6. Подкрепа за практики, насочени към адаптиране на знанията и уменията на заетите към реалните нужди на пазара на труда и на ниво предприятие, в т.ч. при въвеждане на нови, „зелени” и по-ресурсно ефективни технологии./ol>

  Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bgи https://mig-ks.com.

  Краен срок за представяне на предложенията: 22.07. 2019 г., 17.30 часа.

  Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

Свържете се с нас