МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.069 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост “

Целите на процедурата са:
Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост;
Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;
Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“.

Кой може да кандидатства:

социални предприятия;
общини - Котел, Сунгурларе, Върбица
неправителствени организации

Специализирано предприятие на хора с увреждания;
Кооперация на хора с увреждания;
Работодатели
Доставчици на социални услуги

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост.

Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество
Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.
Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания
Оборудване и адаптиране на работни места.

Подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика.
Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.
Предоставяне на подкрепа заетост чрез наемане на наставници.
Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната икономика.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg: и https://mig-ks.com

Период за прием:

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2019 г. 17.30 часа

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Свържете се с нас