МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

МИГ „Котел, Сунгурларе, Върбица“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.070 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ ”Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ на ОП РЧР.Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Направление 1: „Подобряване достъпа до заетост”

Направление 2: „Подобряване достъпа до образование”

Направление 3: „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”

Направление 4: „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и https://mig-ks.com

Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения, както следва:

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2019 г., 17:00 часа. 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

Свържете се с нас