МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” обявява процедура за първи прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.053 «МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица: Подмярка 7. 2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия"с краен срок за кандидатстване 30.10.2018 г., 17:00 часа

Свържете се с нас