МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” обявява процедура за първи прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.063 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” с краен срок за кандидатстване 30.10.2018 г., 17: 00 часа.

Свържете се с нас