МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица”, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ "МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица” обявява процедура за прием на проектни предложения № BG16RFOP002-2.026 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ с краен срок за кандидатстване 26.10.2018 г., 17: 00 часа.

Свържете се с нас