МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

 СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ получи Указание от Управляващия орган на ОП РЧР 2014- 2020 /Изх. № РД 50-194/7  във връзка с  мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие:

  1. мярка 001 - 3 ОПРЧР „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“;
  2. мярка 001 - 4 ОПРЧР „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”;
  3. мярка 002 -1 ОПРЧР  „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”

В групата на допустимите получатели не попадат социални партньори и  центрове за информация и професионално ориентиране, тъй като същите не са включени в Указанията на УО на ОП РЧР 2014 – 2020.

Свържете се с нас