МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

На 15.08.2017 г. от 11:00 часа се проведе Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица.

На заседанието бе приета промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружението. Одобрена бе промяна в максималния размер на общите допустими разходи за проект по мярка 4. 1. „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“, мярка 4. 2. «Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти» и по мярка 6. 4 „Подкрепа за инвестиции в усвояването и развитието на неселскостопански дейности“. Приет бе нов максимален размер на общите допустими разходи за проект:

по мярка 4. 1. „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ – 150 000 лева; мярка 4. 2. «Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти» - 180 000 лева; по мярка 6. 4 „Подкрепа за инвестиции в усвояването и развитието на неселскостопански дейности“ – 180 000 лева.

Приета бе актуализираната Индикативната годишна програма за 2017 година.

Приета бе Индикативната годишна програма за 2018 година.

Освободен от Управителния съвет на Сдружението и от Общото събрание досегашният член „ЕТ „Гериша – Мехмед Копук“, с. Манолич, Община Сунгурларе, Сектор: Стопански сектор с представител Мехмед Халил Копук, подал заявление за напускане.

На негово място Общото събрание прие за член на ОС: Сабрие Копук, представител на ЕТ „Кереме Шабан Копук – 2005”, седалище с. Манолич, община Сунгурларе, стопански сектор. Същата бе приета и за член на УС. Общото събрание на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” одобри Поканата за участие в конкурс и Вътрешни правила за избор и подбор на външни експерти – оценители на проекти по СВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” и задължи Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” да предприеме всички необходими действия за провеждане на конкурс за избор свъншни експерти – оценители на проекти по СВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”.

Присъстващите бяха информирани за дейностите, изпълнявани от екипа на МИГ, финансовото състояние на Сдружението и причините за забавяне прилагането на стратегията за ВОМР.

Свържете се с нас