МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

14August

Сдружение "МИГ- Котел, Сунгурларе и Върбица" кани всички заинтересовани лица - малък и среден бизнес...

Сдружение "МИГ- Котел, Сунгурларе и Върбица" кани всички заинтересовани лица - малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, общини, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, квартални съвети, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти и др. на предстоящите обучения, семинари и информационни срещи, както следва:

пълния текст...

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

ОБЯВА

Сдружение „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР мярка 001-4 - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции” от стратегията за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.076 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”.

изтегли пълния текст на новината

 

„МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица”, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001--1.071„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ -„Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“.

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 4 „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ и Специфична цел 6 „Подобряване на условията за устойчива и качествена заетост на жителите на територията на МИГ“.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.

Целта на мярката е увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и/или наети лица от всички възрастови групи, както регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“, така и в заетост при работодател чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди. Мярката е насочена към подпомагане на незаети лица и насърчаване към самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-малки и средни предприятия.

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране и задължителни за включване всяка от следните дейности:

  1. Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
  2. Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;
  3. Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост;
  4. Предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса.

Общ бюджет на процедурата:  100 000,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и  https://mig-ks.com.

Краен срок за представяне на предложенията: 05.08. 2019 г., 17.30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

Свържете се с нас