МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

01January

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи ...

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”

пълния текст...

Сдружение "МИГ- Котел, Сунгурларе и Върбица" кани всички заинтересовани лица - малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, общини, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, квартални съвети, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти и др. на предстоящите обучения, семинари и информационни срещи, както следва:

пълния текст...

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 ОБЯВА Сдружение „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР мярка 001-4 - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции” от стратегията за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.076 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”.

изтегли пълния текст на новината

Свържете се с нас