МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

05June

„МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”, с финансовата подкрепа на ОП РЧР...

„МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица”, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001--1.071„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ -„Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“.

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 4 „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ и Специфична цел 6 „Подобряване на условията за устойчива и качествена заетост на жителите на територията на МИГ“.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.

Целта на мярката е увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и/или наети лица от всички възрастови групи, както регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“, така и в заетост при работодател чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди. Мярката е насочена към подпомагане на незаети лица и насърчаване към самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-малки и средни предприятия.

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране и задължителни за включване всяка от следните дейности:

  1. Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
  2. Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;
  3. Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост;
  4. Предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса.

Общ бюджет на процедурата:  100 000,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и  https://mig-ks.com.

Краен срок за представяне на предложенията: 05.07. 2019 г., 17.30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.069 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост “

Целите на процедурата са:
Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост;
Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;
Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“.

Кой може да кандидатства:

социални предприятия;
общини - Котел, Сунгурларе, Върбица
неправителствени организации

Специализирано предприятие на хора с увреждания;
Кооперация на хора с увреждания;
Работодатели
Доставчици на социални услуги

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост.

Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество
Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.
Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания
Оборудване и адаптиране на работни места.

Подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика.
Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.
Предоставяне на подкрепа заетост чрез наемане на наставници.
Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната икономика.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg: и https://mig-ks.com

Период за прием:

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2019 г. 17.30 часа

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

МИГ „Котел, Сунгурларе, Върбица“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.070 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ ”Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ на ОП РЧР.Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Направление 1: „Подобряване достъпа до заетост”

Направление 2: „Подобряване достъпа до образование”

Направление 3: „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”

Направление 4: „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и https://mig-ks.com

Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения, както следва:

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2019 г., 17:00 часа. 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

Свържете се с нас