МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Административен договор № 50-19/ 22. 06. 2022 г., Договор № BG06RDNP001-19.355-0015, подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

 

На 22. 02. 2022 г. СНЦ „МИГ КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“  подписа Административен договор 50-19/ 22. 06. 2022 г.по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020за изпълнение на проект „Бъдеще с ЛИДЕР: развитие на алтернативен туризъм на териториите на МИГ "Котел, Сунгурларе и Върбица" и МИГ "Долни чифлик и Бяла", в частност на геотуризъм и велотуризъм“.

Партньори по проекта са МИГ "Котел, Сунгурларе и Върбица" и МИГ "Долни чифлик и Бяла".  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (100 % безвъзмездно финансиране) е 195 575.68  лева за двамата партньори. Проектът ще се изпълнява в рамките на 18 месеца.

Основната цел на проект „Бъдеще с ЛИДЕР: развитие на алтернативен туризъм на териториите на МИГ "Котел, Сунгурларе и Върбица" и МИГ "Долни чифлик и Бяла", в частност на геотуризъм и велотуризъм: Повишаване туристическата привлекателност на териториите на МИГ "Котел, Сунгурларе и Върбица" и МИГ "Долни чифлик и Бяла" и утвърждаването им като предпочитани туристически дестинации чрез стимулиране развитието на иновативни алтернативни форми на туризма в частност на геотуризъм и велотуризъм, подпомагащи постигането целите на стратегиите за ВОМР.

Конкретни цели:

1. Повишаване туристическата привлекателност на териториите на МИГ "Котел, Сунгурларе и Върбица" и МИГ "Долни чифлик и Бяла" и утвърждаването им като предпочитани туристически дестинации чрез стимулиране развитието на иновативни алтернативни форми на туризма.

2. Позициониране териториите на МИГ "Котел, Сунгурларе и Върбица" и МИГ "Долни чифлик и Бяла", освен като места за земеделие, като територии за отдих и и почивка със запазен природен и културен ресурс и съхранена местна идентичност.

3. Развитие на туристическия потенциал на териториите на партниращите МИГ с цел насърчаване растежа на доходите и създаването на заетост на териториите.

4. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура.

Основни дейности по проекта са:

1.                       Разработване на планови документи за развитие на геотуризма за периода 2021 -2027г.;

2.                       Създаване на условия за развитие на алтернативен туризъм и в частност геотуризъм в Център за устойчив и креативен туризъм в гр. Котел и пълноценно оползотворяване на туристическия му потенциал;

3.                        Проучване и анализ на възможностите за развитие на алтернативен туризъм, в частност велотуризъм;

4.                       Разработване на веломаршрути на територията на МИГ "Долни Чифлик и Бяла";

5.                        Организиране и провеждане на паралелни фестивални събития с туристически потенциал и промотиране на традиционната материална и духовна култура – "Фестивал на етносите, багрите и котленския килим" (на територията МИГ "Котел, Сунгурларе и Върбица") и „Празник на алтернативния туризъм" (на територията на МИГ "Долни чифлик и Бяла");

6.                       Разработване на съвместна платформа за популяризиране на маршрутите, в т.ч. териториите на двете МИГ.

Резултат от проекта ще бъде подобряване на икономическото развитие на територията, увеличаване на приходите в общините, намаляване сезонността на туристическия поток, увеличаване на работните места и подобряване цялостното качество на живот на териториите на МИГ "Котел, Сунгурларе и Върбица" и МИГ "Долни чифлик и Бяла".

Проектът е в съответствие с принципите на хоризонталните политики на ЕС: 1. Равенство между половете и липса на дискриминация - прилагане на принципа на равенство между половете; допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности и създаване на условия за превенция на дискриминацията. Европейският съюз насърчава равнопоставеността, както между мъжете и жените, така и между представителите на различните малцинствени групи и се стреми да отстрани всички дейности, водещи до неравнопоставеност. 2. Устойчиво развитие (защита на околната среда) – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях. 3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността. Кандидатите представят информация за съответствието на проектното предложение с поне един от посочените по-горе принципи.

Проектът е иновативен, защото: 1. предвижда развитието на малко познати в България форми на алтернативния туризъм - геотуризма и велотуризма; 2.въвежда в употреба на нов продукт (Център за устойчив и креативен туризъм; обучение за предприемачи) - на територията на МИГ няма разкрит туристически информационен и/или посетителски център; 3. Предложените дейности по проекта са нови за териториите. Планираните пилотни дейности ш пърформанс са непознати форми на работа за територията. Те ще спомогнат да се максимизира приноса на туризма към икономическото благополучие на приемащата дестинация и дялът на печалбата, която остава в местната общност.

Свържете се с нас